Информация за собственика на уеб сайта

Сайтът nasluka-shop.com се управлява от фирма "Наслука-2017" ЕООД, регистрирана в Търговския Регистър ЕИК:204630952, с адрес за кореспонденция: България, Свищов, ул: П. Евтимий, телефон: +359/890 99 62 92 и имейл: sales@nasluka-shop.com. Ние се отнасяме много сериозно към управлението на личните данни, съобразно текущото законодателство, както и Регламент 2016/679 на Европейския съюз (GDRP).

Данните и личната информация, предоставена от посетители и потребители, се използва от администрацията на сайта за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникация с посетителите и потребителите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, тези данни и информация се използват за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на сайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги от името на сайта.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Всички наши служители са преминали обучение във връзка със спазването на Регламента за защита на личните данни.

С цел подобряване на политиката на фирмата по отношение на защита на личните данни, при възникване на въпроси, моля да се обръщате на посочените телефони на сайта.


Къде се съхранява личната информация?

Личните данни се съхраняват на сървърите на сайта, на територията на Европейския съюз. Никакви данни не се съхраняват извън Европейския съюз.


Как е защитена личната информация?

"Наслука-2017" ЕООД защитава личната информация с помощта на най-новите технологии и мерки. Информацията между потребителя и сървъра е защитена с SSL/TLS encryption (secure sockets layer / transport layer security).

Централизирано съхраняване на личните данни в информационни инфраструктури с ограничен достъп само за конкретни служители на фирмата.

Защитено съхранение на личните данни на физически носител - СОТ, видео наблюдение, метални каси и др.

Резервно копие на данните на отдалечен сървър.

Използване на високо технологични решения в областта на информацията, нейното съхранение и обработване, като защити с пароли, съвременен антивирусен софтуер, криптирани канали за достъп и други.

Разработване на процедура за уведомяване на надзорните органи в законовите срокове при евентуална загуба, кражба или неправомерен достъп от трети лица и уведомление на субектите, ако има висок риск за правата и свободите им.


Каква лична информация се събира?

1. Лична информация на нерегистриран потребител

Лична информация споделена доброволно от потребителя:

- при изпращане на съобщение от страницата за контакт: имейл адрес, име.

- при записване за информационен бюлетин: имейл адрес.

2. Лична информация на регистриран потребител

Лична информация споделена доброволно от потребителя:

- при регистрация: име, адрес, телефон, имейл, IP адрес.

- при поръчка: адрес за доставка, адрес за плащане.

- при записване за информационен бюлетин: име, имейл

3. Технически данни

Информация, която се обработва при ползването на сайта:

- данни за браузера, бисквитки, IP адрес, насочваща страница (referrer).

4. Създаване на профил и управление

Всеки потребител при регистриране на профил въвежда информацията по-горе и е отговорен за нейната достоверност. При регистрация той въвежда свой имейл и всяка понататъшна комуникация свързана с личните данни се провежда само и единствено на регистрирания имейл.

Отговорност на потребителя е да съхранява данните си за достъп(имейл и парола) и в случай на необходимост трябва да уведоми администрацията за неоторизиран достъп чрез потребителския акаунт.

На страницата на профила си, потребителят може да променя личната информация. Администрацията не е отговорна по никакъв начин за достоверността на въведената информация.


Как се ползва личната информация на потребителите?

1. Обработка на поръчки:

Част от личната информация се споделя с фирми, при условията на споразумения за поверителност, за обработване, финансово-счетоводна дейност, доставяне и плащане на поръчки. Тези доставчици могат да имат достъп само до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

2. Статистика и анализ

За подобряване работата на сайта и управление на търговската дейност ползваме статистически данни събирани от трети страни - Google Analytics, Facebook и др.

3. Техническа поддръжка и сигурност

С цел добра работа на сайта, сигурност на информацията и предотвратяване на злоупотреби, оторизирани технически фирми могат да имат достъп до личните данни.

4. Изпращане на информационен бюлетин

Нашият информационен бюлетин се изпраща само на записалите се за него потребители. Данните не се споделят във вътрешната система на сайта или с трети страни.

Всеки потребител може да се отпише във всеки момент от получаването му.

Регистрираните потребители могат да го направят на страницата на профила си и изпращането ще спре автоматично.

Нерегистрираните потребители следва да се свържат с администрацията на сайта и след потвърждение на имейла, ще бъдат отписани.

5. Игри, инициативи и комуникация в социалните мрежи

Данните получени от тези мероприятия ще се ползват само за целта на мероприятието.

6. Контакт с нас, обаждане по телефон, уведомяване за наличност на стока

Данните получени при комуникация със служителите на сайта се ползват само за нуждите, за които са получени.


Ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако установим, че сме събрали такава, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

Ние не събираме и не обработваме чувствителни и биометрични данни, както и други такива несвързани с основната ни дейност, както и предоставени ни от трети лица или от публични регистри.

Всички посочени по-горе контрагенти са в договорни отношения с нас и имат задължението да не разкриват наша информация. Те също са регистрирани като администратори и като обработващи лични данни и носят отговорност за опазването й.

Разкриването на каквато и да е лична информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират такава при спазване на нормативно установения ред.


Права на лицата, чиито лични данни се обработват

Ние уважаваме вашето право на достъп и контрол на вашата информация и ще отговорим на Вашите искания за информация и, където е приложимо, ще коригираме, променим или изтрием личната ви информация.

1. Право на достъп до и право на прозрачна информация

2. Право на коригиране на личните данни

3. Право на изтриване на личните данни

4. Право на ограничаване на обработването

5. Право на преносимост на данните

6. Право на възражение

7. Право за оспорване на автоматичната обработка

8. Оттегляне на съгласието

9. Право на уведомяване на субекта на лични данни при пробив


Срок за съхраняване на личните данни

Ние ще задържим предоставената ни от вас лична информация за период, необходим, за да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата ни политика за защита на личните данни, или ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.


Промени в тази политика за поверителност

Тези Правила за защита на личните данни влизат в сила от 18.05.2018 година.


Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тези Принципи, не се колебайте да се свържете с нас.